دانلود آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی

دانلود آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی
آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی
متن این ترانه:
I got caught in a storm
And carried away
I got turned, turned around
I got caught in a storm
That’s what happened to me
So I didn’t call
And you didn’t see me for a while
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
I was caught in a storm
Things were flying around
And doors were slamming
And windows were breaking
And I couldn’t hear what you were saying
I couldn’t hear what you were saying
I couldn’t hear what you were saying
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
Rising up
Rising up
من در طوفان گرفتار شدم
و به دور دست برد منو
من تبدیل آدم دیگری شدم
من در طوفان گرفتار شدم
اون اتفاقی برای من افتاد
من تماس نگرفتم
و تو منو برای مدتی ندیدی
من بالا رفتم و به زمین خوردم
وشکستم و شکستم
من در طوفان گیر افتادم
اجسام کنارم پرواز میکردند
و درها کوبیده میشدند
پنجره ها میشکستند
و من نمیتونستم بشنوم چی داری میگی
من نمیتونستم بشنوم چی داری میگی
من نمیتونستم بشنوم چی داری میگی
من بالا رفتم و به زمین خوردم
آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی
معنی اهنگ rising lhasa de sela
ترجمه اهنگ rising lhasa de sela
اهنگ های لاسا دی سلا
متن اهنگ rising lhasa de sela
متن و ترجمه آهنگ rising از lhasa de sela
آهنگ rising lhasa de sela
آهنگهای لهاسا دی سلا
اهنگ rising

دانلود لینک مستقیم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *